Khô dầu đậu nành Ấn Độ (Dehulled)

Khô dầu đậu nành Ấn Độ (Dehulled)
Khô dầu đậu nành Ấn Độ (Dehulled) Đạm: 50% min
Ẩm: 11% max
Xơ: 3.5% max
Cát/Sạn: 0.5% max
Béo: 1.25% max
Tro: 7% max
Hoạt tính Urê: min 0.02mgN/g/min at 30oC by EEC method)
Aflatoxin : 50 ppB max